17 July 2021 - विद्यालयाचा मार्च २०२१ दहावी परीक्षेचा उज्ज्वल निकाल

विद्यालयाचा माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२१ चा शेकडा निकाल १०० टक्के लागला असून एकूण ६ विद्यार्थी १००% गुण मिळवून विद्यालयात प्रथम आले आहेत, शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत विद्यालयाच्या निकालाचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे:

एकूण विद्यार्थी११४
९०% पेक्षा जास्त गुण प्राप्त विद्यार्थी ७०
७५% ते ८९% गुण प्राप्त विद्यार्थी ३६
६०% ते ७४% गुण प्राप्त विद्यार्थी ०८
४५% ते ५९% गुण प्राप्त विद्यार्थी -
३५% ते ४४% गुण प्राप्त विद्यार्थी -